Listen

Informació per a empreses

Si ets empresa, entitat o institució, t’interessa saber com pots acollir un estudiant en pràctiques.

Pràctiques externes 

Les pràctiques externes en empreses/entitats/institucions són una activitat de caràcter formatiu que permet als estudiants aplicar els coneixements adquirits a la Universitat en una empresa/entitat/institució. Els estudiants podran ampliar aquests coneixements de manera pràctica i adquirir l'experiència laboral suficient per aconseguir un primer lloc de treball. Així, atès aquest caràcter formatiu, de la realització de les pràctiques no es deriven obligacions pròpies d'una relació laboral, ni el contingut d’aquestes podrà donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball. 

Beneficis per a l'empresa/entitat/institució:

Principalment, les entitats col·laboradores obtenen dos avantatges de tenir estudiants en pràctiques a la seva empresa/entitat/institució:

D'una banda, tenen la possibilitat de comptar durant un període de temps amb la formació, les habilitats, les aptituds i el talent d'un estudiant, que es pressuposa que té coneixements de la titulació que estudia. A més, les pràctiques externes poden servir per a un procés de selecció de personal previ a un futur contracte laboral.

De l'altra, les empreses/entitats/institucions col·laboren socialment millorant la formació dels alumnes, facilitant la inserció laboral dels estudiants de la UIB en el mercat laboral en proporcionar l'experiència professional que completa la seva formació acadèmica, afavorint el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives, com també contribuint a l’orientació de la seva vida laboral i professional.

Modalitats:

Hi ha dos tipus de pràctiques externes a empreses/entitats/institucions.

  • Pràctiques curriculars: són activitats formatives que realitzen els estudiants universitaris a través de l’assignatura Pràctiques Externes, Pràcticum o similars, integrada en el pla d’estudis de la titulació, ja sigui com a assignatura obligatòria o optativa, o com una activitat acadèmica integrant del pla d’estudis. Els centres docents (Facultats, escoles, Centre d’Estudis de Postgrau), mitjançant les seves webs, proporcionaran tota la informació necessària en relació amb la demanda d’un estudiant per incorporar-se al programa de pràctiques externes.
  • Pràctiques extracurriculars: són activitats formatives que l’estudiant realitza de forma voluntària i que, tot i que tenen els mateixos objectius que les pràctiques curriculars, no estan incloses als plans d’estudis. El DOIP, mitjançant la seva web, proporcionarà tota la informació necessària en relació amb la demanda d’un estudiant per incorporar-se al programa de pràctiques externes.

Característiques:

- Compensació econòmica per a l’estudiant

Pràctiques curriculars: no hi ha prevista una compensació econòmica obligatòria.

Pràctiques extracurriculars: l’empresa/entitat/institució abonarà mensualment a l’estudiant seleccionat la quantitat estipulada a cada lloc de pràctiques en concepte de borsa o ajuda a l’estudi; les quantitats mínimes són les que indica el DOIP i publica a la seva pàgina web i depenen del nombre d'hores de pràctiques que l'estudiant faci.

Quan els estudiants rebin una quantia econòmica en concepte de borsa o ajuda a l’estudi, els han d'aplicar un 2 per cent de retenció d’IRPF, que s’ha de restar a les quantitats brutes i, a més, és obligatori que l'entitat que abona aquesta ajuda a l'estudiant el doni d'alta al Règim General de la Seguretat Social i faci les cotitzacions corresponents durant el període de pràctiques, d'acord amb la legislació vigent.

- Despeses de gestió per a l’empresa

Pràctiques curriculars: no hi ha prevista cap despesa de gestió.

Pràctiques extracurriculars: La FUEIB, cobrarà per la gestió, a l’empresa/entitat la quantitat de 200 euros més IVA per estudiant/a en pràctiques incorporat/ada a l'empresa/entitat.

S’aplicarà la tarifa especial de 75 euros més IVA en cas de renovacions de beques per canvi de curs acadèmic, per convenis tramitats per spin-offs, empreses amb càtedres UIB-FUEIB i ajuntaments que tenguin centre universitari al seu municipi.

- Reconeixement Acadèmic

Pràctiques curriculars: les pràctiques externes curriculars tenen reconeguda l’assignació de crèdits i l’equivalència en hores presencials a l’empresa/entitat/institució que estiguin previstes en la guia docent de les assignatures de pràctiques externes del pla d’estudis al qual pertanyin.
Pràctiques extracurriculars: aquestes pràctiques poden ser objecte de reconeixement acadèmic per les comissions de reconeixement i transferència de crèdits de cada titulació, de conformitat amb el que estableix l’article 1.4.b) de la normativa de pràctiques de la UIB i d’acord amb el que disposen els corresponents plans d’estudis en el procediment establert reglamentàriament per la Universitat. És imprescindible que abans de començar tinguin el vistiplau del tutor acadèmic que es recull al pla de pràctiques.

- Assegurança de l’estudiant en pràctiques externes

Els estudiants estaran coberts, en cas d’accident, malaltia o infortuni familiar, per l’assegurança escolar en els terminis i condicions que estableix la legislació vigent. Els estudiants més grans de 28 anys estaran coberts per la pòlissa sanitària contractada per la UIB. Per a tots els estudiants de la UIB queda garantida la responsabilitat civil de danys a tercers que pugui ocasionar l’estudiant en pràctiques amb la pòlissa que la UIB té subscrita a aquest efecte. No obstant això, en cas que les pràctiques tinguin lloc als Estats Units d’Amèrica, al Canadà, Mèxic o en països que operin sota les lleis d’aquests, i/o impliquin la realització d’activitats d’alt risc, cal que es formalitzi una pòlissa d’assegurança específica.

D’altra banda, només si les pràctiques externes preveuen una contraprestació econòmica per a l’estudiant, l’empresa/entitat ha de sol·licitar l’alta a la Seguretat Social per a un compte de cotització per a becaris de l’estudiant que realitza les pràctiques al qual resulti aplicable el Reial decret 1493/2011.

Finalment, s’ha de tenir present la previsió de la disposició addicional vint-i-cinquena del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, que estableix la bonificació del cent per cent de la cotització a la Seguretat Social per a les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris i de formació professional. 

- Selecció

Pràctiques curriculars: la selecció dels estudiants en pràctiques la fan els òrgans designats a aquests efectes d’acord amb la normativa de les facultats/escoles/Centre d’Estudis de Postgrau a qui correspongui la titulació sol·licitada per l’empresa/entitat. Cada centre pot fer la selecció de l’alumne en funció de criteris interns, com poden ser el nombre de crèdits aprovats, la nota mitjana, els requisits i l'adequació a l'oferta, i l'entrevista amb l'empresa.

Pràctiques extracurriculars: el DOIP farà, a instància de l’empresa/entitat/institució, una preselecció dels candidats en funció del perfil requerit, i serà l’empresa/entitat/institució qui finalment faci la selecció definitiva a partir dels seus criteris.

- Moment de realització de les pràctiques

Pràctiques curriculars: es cursaran en el moment en què estiguin previstes a les guies docents de cada titulació, sempre que l’alumne estigui matriculat de l’assignatura.

Pràctiques extracurriculars: es faran durant el curs acadèmic, segons les dates que indiqui el calendari acadèmic publicat al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears corresponent, sempre que s’hagi superat el 50 per cent dels crèdits acadèmics en el cas dels graus i postgraus de dos anys. En el cas de postgraus d’un any de durada, es podran iniciar en qualsevol moment del curs acadèmic.

- Durada

Les pràctiques externes, tant curriculars com extracurriculars, no han de comprometre el rendiment acadèmic de l’estudiant; per aquest motiu s’estableixen unes condicions respecte a la durada.

Pràctiques curriculars: duraran el que estipuli la guia docent de l’assignatura de pràctiques externes del pla d’estudis de la titulació de l’estudiant.

Pràctiques extracurriculars: en principi, la durada no pot superar, en principi, les 650 hores per curs acadèmic i com a mínim s’han de realitzar 80 hores. En els casos en què la durada sigui inferior a 650 hores, l'empresa/entitat/institució podrà sol·licitar per escrit al DOIP la pròrroga del conveni fins a arribar al màxim permès. Un mateix estudiant pot fer pràctiques com a màxim durant tres cursos acadèmics, amb un màxim de 1.300 hores de pràctiques en total.

En casos excepcionals i segons indica el FOU 405, Acord normatiu 11124, del dia 19 de setembre de 2014, es podrà augmentar el nombre d’hores seguint les indicacions establertes en aquest FOU.

- Requisits per a les empreses

  • Tenir signat un conveni de pràctiques externes amb la UIB.

Pràctiques curriculars:

  • Complir els prerequisits propis d’aquestes assignatures
  • Gestionar-ho amb cada facultat

Pràctiques extracurriculars:

  • Estar registrat al DOIP
  • Gestionar-ho amb el DOIP

És molt important que en tots els casos les tasques en què col·labori l'estudiant han de proporcionar un coneixement pràctic a la seva formació, per tant, han d'estar directament relacionades amb els estudis que estigui cursant.